Fokus Digital Services

Книга на Счетоводителя - разяснени ситуации от практиката

115 решени казуса за: Счетоводство, ДДС, Данъци и такси


Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,


Улеснете работата си, като си доставите цели 115 експертни готови решения на реални казуси за счетовдтво, ДДС и данъци с една единствена книга:
 
"Книга на счетоводителя - разяснени ситуации от практиката" - бестселър в помощ на счетоводителите в България!
 ❓ Как се коригира каса, която редовно излиза на червено?
❓ Какви са стъпките по издаване на фактури в процес на регистрация по ДДС?
❓ Как да признаете приход от компенсация по схемата 60 на 40?

И още:

➤ Изготвяне на ГФО за 2020 г. при изчакване на Акт 16 за сграда;
➤ Осчетоводяване на протокол за начисляване на ДДС по марж;
➤ Включване на безвъзмездна финансова помощ в облагаем оборот за регистрация по ЗДДС;
➤ Попълване на Приложение 3 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ;
➤ Включване на сделка по закупуване товарен автомобил в ГДД;
➤ Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на доход в криптовалута;
➤ Осчетоводяване на подновяване на лиценз за ползване на софтуер
 
И още! И още!

Забравете за глобите още сега. Осигурете си спокойствие и сигурност в работата!
 


Какви конкретно казуси ще намерите на страниците на Книгата:

 Счетоводни екпертни решения
✦ Признаване на приход от компенсация по схема 60 на 40
✦ Завеждане на върнат актив в САП и ДАП
✦ Сключване на договор между фирма и управителя ѝ за ползване на МПС на управителя
✦ Счетоводни записи за възстановени суми във връзка със съдебно дело
✦ Изготвяне на ГФО за 2020 г. при изчакване на Акт 16 за сграда
✦ Коригиране на редовно излизане на каса на червено
✦ Осчетоводяване на премии за съдружници
✦ Осчетоводяване на протокол за начисляване на ДДС по марж
✦ Счетоводни записвания при изплащане на ликвидационен дял на наследник
✦ Завеждане на мостри, получени от Великобритания
✦ Начисляване на амортизации за ДМА в сдружение с нестопанска цел
✦ Завеждане на сграда като актив при задържана гаранция
✦ Осчетоводяване на дарение към фондация в частна полза
✦ Отписване на несъбрани стари вземания от училище
✦ Счетоводни записвания при отписване на задължения
✦ Норми за хранене на животни
✦ Отчитане на средства от АЗ за назначени по програми на АЗ служители
✦ Третиране на ремонт на амортизиран трактор
✦ Период за признаване на приходи от безвъзмездна финансова помощ
✦ Счетоводни записвания за кредитно известние във връзка с бонус за продадени стоки
✦ Отстъпване на право на строеж
✦ Бракуване на амортизирана навигация при връщането ѝ при закупуване на нова
✦ Счетоводни записвания при договор за суперфиция и стартиране на продажба на апартаменти на зелено 
✦ Продължаване на дейност на счетоводно предприятие след излизане по майчинство на управителя със счетоводно образование
✦ Счетоводни аспекти на сделка по продажба през сайт на изпълнител
✦ Третиране на продажба на ОТУ при тристранен договор
✦ Осчетоводяване на разходи по отстраняване на теч в сграда, получила Акт 16
✦ Отчитане на разходи за транспортиране на закупено превозно средство от собственика до стопанската база на дружеството
✦ Валутен курс за заприхождаване на закупени от Китай материали
Осчетоводяване на подновяване на лиценз за ползване на софтуер
✦ Преоценка на получен аванс във валута
✦ Независим финансов одит за ГФО на дружество, произвеждащо ел. енергия
✦ Определяне на дължим корпоративен данък при грешки във възнаграждения, осигуровки и командировъчни
✦ Документиране на продажби на сувенири от ФЛ
✦ Неиздаване на касова бележка при продажба на стоки с наложен платеж
✦ Отнасяне на автобуси и товарни автомобили в категория данъчни амортизируеми активи
✦ Комплексна проверка по ЗМИП на клиенти
✦ Неиздаване на фискален бон при плащане с карта на покупки онлайн
 
❒ Данъчни практически решения
✦ Облагане на доходи от покупко-продажба на акции
✦ Попълване на ГДД по чл. 50 от лице с приходи от сделки на фондовата борса
✦ Приспадане на загуба от 2019 г. и стойности за отразяване в ОПР, баланс и ГДД за 2020 г.
✦ Декларирaне на дарение от ФЛ
✦ Документиране на подизпълнителски услуги, предоставяни от чужди ФЛ
✦ Попълване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получен наем за 3 месеца
✦ Признаване на разходи за наем на квартира и транспорт на работници
✦ Облагане на холандско ФЛ, получило възнаграждение от ДУК от българско ЮЛ
✦ Облагане на доходи на чуждестранни ФЛ, изплатени у нас
✦ Признаване за данъчни цели на разходи за командировки на съдружник с личен труд
✦ Дейност на клон на чуждестранен търговец у нас и промени в глава XX от ЗКПО
✦ Отдаване на сграда под наем без заплащане между свързани лица
✦ Облагане на заплата от Швейцария на швейцарец, местно лице за данъчни цели у нас
✦ Попълване на декларация по чл. 50 за самоосигуряващо се лице
✦ Попълване на Приложение 3 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ
✦ Данъчно облагане на разходи за наем за назначен чуждестранен специалист
✦ Оформяне на разходи във връзка с програма за лоялност на служители
✦ Данъчно признаване на финансов разход от продажба на дялове
✦ Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 от ЗКПО
✦ Продажба на ДМА под остатъчна стойност
✦ Деклариране от ФЛ в ГДД на прехвърлено право на строеж срещу апартаменти
✦ Окончателен данък при получаване на услуги от ЧЮЛ от Русия
✦ Лихва по заем, отпуснат от дружество на единия му собственик
✦ Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за изплатени суми към консултанти
✦ Включване на сделка по закупуване товарен автомобил в ГДД
✦ Деклариране в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на доход в криптовалута
✦ Попълване на ОПР и баланс за фондация
 
❒ ДДС практически решения
✦ Регистриране на дропшипинг продажби към американски и австралийски клиенти
✦ Годишен отчет, различен от общата сума на месечните отчети от ЕТАФП
✦ Отчитане на протокол за брак при непризната рекламация
✦ Протоколи по чл. 117 за доставка на препарат от Китай при внос от френска фирма
✦ Основание за самоначисляване на ДДС при ползване на Booking.com като посредници
✦ Съставяне на протокол по чл. 117 при закупуване на автомобили на аукцион
✦ Начисляване на ДДС при продажба към фирма от Люксембург, но с доставка у нас
✦ Издаване на фактури в процес по регистрация по ДДС
✦ Отразяване на фактури за дистанционни продажби
✦ Документиране на възстановен аванс след отказване от покупка на апартамент
✦ Право на данъчен кредит за разходи по нает фирмен автомобил
✦ Отразяване на фактура за закупен от Франция лаптоп
✦ Третиране на продажба на услуга по фериботен превоз от Франция до Великобритания
✦ Начисляване на ДДС при предоставяне на софтуерни услуги към фирма от Великобритания
✦ Внос на стоки от Великобритания
✦ Включване на безвъзмездна финансова помощ в облагаем оборот за регистрация по ЗДДС
✦ Самоначисляване на ДДС за покупка от китайска фирма при фактура с полски ДДС номер
✦ Включване във фактура на безплатен, съпътстващ покупката, продукт
✦ Третиране на доставка и монтаж на инсталация като ВОП
✦ Регистрация по ДДС за дружество с договор с чешка фирма
✦ Фактуриране на транспортна доставка от държавна граница до вносител
✦ Включване на субсидии, получени от ЗП, в оборот за регистрация по ДДС
✦ Документиране на възстановена глоба
✦ Данъчна основа при замяна на сграда и УПИ с автосервиз и прилежаща към него земя
✦ Регистрация по ЗДДС за фирма, продаваща рекламни материали на нерегистрирана по ДДС фирма от ЕС
✦ Начисляване на ДДС във фактури към фирми от Великобритания
✦ Получаване на плащания за извършени услуги през PayPal - фактуриране и самоначисляване на ДДС
✦ Начисляване на ДДС във фактури за продажби към ФЛ от Англия
✦ Невъзстановено ДДС от покупка на резервни части в Гърция
✦ Документиране на продажба на мебели, закупени от Италия, в Русия
✦ ДДС ставка на продажби от кафене, консумирани на място и извън него
✦ Начисляване на ДДС във фактура към британско ФЛ със свободна професия
✦ Себестойност на автомобил втора употреба, купен от Италия
✦ Продаване на автомобили втора употреба, придобити при ВОП, по марж у нас
✦ Фактура за митническо обработване на румънско пристанище на внесени от Китай компоненти
✦ Предаване на външна ВиК мрежа на община и самоначисляване на ДДС
✦ Третиране по ЗДДС на доставка в Германия на продукция към швейцарска фирма
✦ Третиране на сделка по консигнация на вина, закупени от Италия
✦ Ползване на данъчен кредит за закупен през септември 2020 г. апартамент
✦ Място на доставка на услуги към ДЗЛ от САЩ и право на данъчен кредит
✦ Отразяване на фактури от посредничество по сделка за продажба на стоки
✦ Продаване на амортизирана моторна шейна като освободена доставка
✦ Издаване на фактура за капаро, платено за покупка на ателие и част от УПИ
✦ Издаване на фактури за предоставени апартаменти срещу право на строеж
✦ Прехвърляне на право на строеж от ФЛ към фирма срещу обезщетение
✦ Регистрация по ЗДДС при продажба на акции от ФЛ, което не е ЕТ
✦ Отчитане на приходи на лични лекари във връзка с епидемичната обстановка
✦ Деклариране в Интрастат на доставки в Германия към швейцарска фирма
✦ Бартер на автомобили между две дружества
✦ Кредитно известие за направено прихващане от аванс
 
 
Вижте екпертно решение от книгата относно Включван на сделка по закупуване на товарен автомобил в ГДД:Вижте цели страници от книгата тук:

Запознайте се и с авторите зад Книгата:
 

Елена Илиева
Завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, гр. София. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Занимава се със счетоводство и данъчни консултации от 10 години. Експерт за Клуб Счетоводство и Портал Счетоводство от 2013 г по въпросите за данъци и такси, ДДС и счетоводство. Води семинар "Данъчни промени от 2015 г.", проведен през февруари в София.

Съавтор на редица книги за РС Издателство и Бизнес Консултации, главен редактор на Съветник: Данъци и такси на моята фирма. Консултант в Портал Счетоводство.
Ели Марова
Работи за РС Издателство и Бизнес Консултации от 2013 г. Съавтор на редица книги на Издателството. Консултант в сферата на ЗДДС и прилагане разпоредбите на закона.

Експерт с дългогодишен опит, управител на счетоводна фирма. Консултант в Портал Счетоводство
Силвия Динова
Експерт с над 15 години опит в областта на одита, със засилен интерес към професионалните стандарти и контрола на качеството. От 8 години е регистриран одитор в ИДЕС с диплома № 737/2011 г. Силвия е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания от 2010 г. и на Института на вътрешните одитори в България от 2014 г.
 
През периода 2016  - 2019 г. Силвия е член на Техническата експертна група към „Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG TEG)“, която защитава общите европейски интереси при прилагането на МСФО в ЕС. Ръководи отдел Одиторски услуги в Грант Торнтон ООД, България от 2007 г. Активно участва в организирането и провеждането на вътрешните проверки за контрол на качеството на одиторската дейност. Консултант в Портал Счетоводство.
Христо Досев
Един от най-ерудираните експерти по счетоводство в България - завършва магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. От 2013 г. до днес - член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС. Има дългогодишен опит като счетоводител, а от 2010 до днес е управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит".

Работи за РС Издателство и бизнес Консултации от 2012 г, като е консултант в Портал Счетоводство, както и редактор на специализиран бюлетин "Данъчно облагане и такси".

Автор на редица публикации и съавтор на електронни и печатни книги на РС Издателство и Бизнес Консултации.
Алиция Профирова
Магистър по счетоводство във ВИИ "Карл Маркс", сега УНСС. Дипломиран експерт счетоводител от 1992 година. С дългогодишен стаж и опит в областта на счетоводството и данъчното законодателство.
Николай Такиев
Магистър по „Счетоводство и бизнес анализ“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Пред периода 2017-2019 г. работи като счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници.

От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката.

През 2020 г. става част от екипа на счетоводната академия към учебен център „НЕТ ИТ“ като преподавател по оперативно счетоводство, където води редица семинари, свързани с данъчното законодателство в България.

Направете още сега своята поръчка за "Книга на счетоводителя"!
 
В нея Ви очакват САМО казуси от 2021-ва година, така че няма да се съмнявате доколко са актуални.
 
Вижте какво попитаха колегите Ви. Научете отговорите на експертите, с които бяха спестени грешки и глоби.
 
Възползвайте се от чуждия опит, за да спечелите:
 време - решенията ще са на 1 ръка разстояние, когато Ви потрябват
☑ пари - щом не допускате грешки, не Ви очакват глоби
☑ спокойствие - няма защо да се тревожите от сложни казуси, ако вече сте подготвени да ги решите правилно


А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52,80 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС

 

Внимание: Ако желаете фактура, посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка!
 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 10-та година нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона


Още за нашите издания тук:


www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
 

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ